دکتر هادی حمیدی

Ph.D. in TEFL--- University of Science & Research, Tehran, Iran.

Hadi Hamidi
Ph.D. in TEFL, USR, Tehran, Iran.
Research Data Analyzer

http://scholar.google.com/citations?user=qC22zJUAAAAJ&hl=en

www.azad.academia.edu/HadiHamidi

دوره های اموزشی این استاد

نام سطح تاریخ انتشار
دوره جامع گرامر و واژگان آیلتس 2018-06-01 10:57:00
دوره جمله نویسی پیشرفته آیلتس 2018-06-01 10:57:00
دوره تست گرامر و واژگان + تحلیل تست 2018-06-01 10:57:00
دوره جامع گرامر و واژگان 2018-06-01 10:57:00
دوره جامع گرامر و واژگان PTE 2018-06-01 10:57:00
دوره جمله نویسی پیشرفته PTE 2018-06-01 10:57:00
دوره پیشرفته مقاله نویسی PTE 2018-06-01 10:57:00
دوره پیشرفته مقاله نویسی آیلتس 2018-06-01 10:57:00
تعیین سطح 2019-01-19 19:15:54
دوره اسپیکینگ آیلتس 2018-06-01 10:57:00

جدیدترین دوره ها

عضو خبرنامه شوید