هادی حمیدی

هادی حمیدی

ترجمه و ویرایش مقاله های انگلیسی - ویرایش نیتیو همراه با ارائه گواهی

بررسی گرامر

بررسی هم آیی واژگان

بررسی نشانه گذاری متن

برگردان از فارسی به انگلیسی

دوره آموزشی مهارت نوشتاری آیلتس تسک های 1 و 2 -- مقاله نویسی + نامه نویسی ... توجه: " تنها درس های تسک 2 بارگذاری شده اند."

شنبه, 17 اسفند 1398 05:24

دوره اسپیکینگ آزمون آیلتس

دوره آموزشی اسپیکینگ آیلتس ... توجه: "درس های این بخش هنوز آپلود نشده است."

دوره جامع گرامر و واژگان آیلتس + پی تی ای، شامل 62 درس نکته گرامری ویدیویی، واژگان 504 و واژگان ضروری تافل.

IELTS + PTE

این دوره مخصوص تست های سطح تافل از جمله آزمون های زبان وزارت بهداشت، علوم، و دانشگاه آزاد است وبه آموزش گرامر و واژگان می پردازد. همچنین دارای تست های درس به درس گرامر و دوره ای واژگان میباشد. یک نمونه تحلیل تست واقعی مهارت گرامر برای آزمون های MSRT--MHLE--EPT نیز وجود دارد.

این دوره ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد. بخش جمله نویسی پیشرفته در زبان انگلیسی به همراه قانون های نشانه گذاری، جمله های کلیدی و گرامر در نوشتار پیشرفته از درس های این دوره می باشند.

پنج شنبه, 24 اسفند 1396 23:49

نمونه درس آیلتس و پی-تی-ای

توجه: ترتیب جدیدترین به روز رسانی ها از بالا به پایین می باشد.

*****************************************************************

Very 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************

How to form compound sentences?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************


IELTS Speaking: Narrow down and give examples.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

IELTS Speaking: How to prepare answers for clueless ideas?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

IELTS Writing: Sentence development with linking words

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

IELTS Speaking: answer-reason-support

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

How to write complex sentences?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

How to form compound sentences?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************

Writing: A Simple Sentence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************

Sentence Writing: Introducing the Sentence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************


Sink Drown

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************

Do not say "enjoy from"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************


Arduous

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************


Time Sequencers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************


open

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************


hyphen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************


boat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************


Important

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************

14 تیر 98

IELTS price

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************

9 تیر 98

Good at...Bad at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************

23 خرداد 98

Five Alternatives to No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************

6 خرداد 98

Word Fishy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************

18 اردیبهشت 98

Alternatives to then

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************

4 اردیبهشت 98

General Reading Band Score

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************

Academic Reading Band Score

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************

گرامر مربوط به واژه Enjoy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************

نمونه درس جمله نویسی پیشرفته آیلتس--جمله های ترکیبی (14 فروردین 98)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************************

نمونه درس جمله نویسی پیشرفته آیلتس--جمله های پیچیده (12 فروردین 98)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************************

نمونه درس گرامر پیشرفته در جمله نویسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************************

نمونه تلفظ واژگان کتاب 504 (8 فروردین 98)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************************

نمونه درس آموزش گرامر (5 فروردین 98)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

March 7, 2019

آموزش فعل های بی قاعده همراه با آهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Interview vocabulary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Feb 27, 2019

Five alternatives to why

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Feb 27, 2019

Writing Task 1 Vocab 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Abstruse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Writing a Complex Sentence for Task 1 & 2 of IELTS (Feb 11, 2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Writing a Compound Sentence for Task 1 & 2 of IELTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Writing a Simple Sentence for Task 1 & 2 of IELTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Feb 6, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

potential

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Words meaning 'effect'--IELTS Writing Task-2 (Feb 4, 2019)

Effect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Feb 4, 2019

IELTS Essay Correction 2019 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************

Ways to use ‘worth’ (IELTS Task 2)  

 to be + worth:

--This old car must be worth quite a lot of money.

--The boat is worth 80,000 dollars.

 to be + worth + ing:

--This apartment is definitely worth buying.

--The Golden Gate is worth visiting.

 to be + worth + it:

--It is worth it. (# it is not worth it.)

ترجمه: ارزشش رو داره# نداره

*****************************************************************************************************

IELTS & TOEFL Grammar

The report says that a number of students ….. here. The number of students who are here ….. twelve.  

A) are…..is

B) is…..are

C) is…..is

Answer: A, are...is

 

*****************************************************************************************************

IELTS Writing Task 1 (choose the correct option) 

It is estimated that 20 percent of the population ……… in the residential park.

A- Live

B- Lives

Answer: B, lives (population is an uncount noun) 

*****************************************************************************************************

Few vs. a few (video)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************

IELTS Essay Correction Service

IELTS essay Correction 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************

 IELTS Sentence Writing Course

IELTS SD 1 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************

100 Writing Mistakes

برای دریافت کتاب بالا به کانال تلگرام مراجعه کنید.

100 writing mistakes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************

 Do not use 'from' directly after enjoy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************

Learning idiom "a white lie"

A white lie: دروغ مصلحتی

Definition: a lie that you tell someone in order to protect them or avoid hurting their feelings.

Example: Why hadn't she told a white lie and claimed she had a license?

Test:

Jeen asked me how she looked after her nose job, so I told her a white lie and said ………………………………..

(A) she looked terrible

(B) she looked wonderful

(C) she didn’t change at all

Answer: B

 *****************************************************************************************************

What to say instead of "very....."?

Very 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *******************************************************************************************************

 

Five alternatives to "tired"-- Useful for the speaking section of IELTS

Five alternatives to tired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************************************

Five alternatives to "please"-- Useful for the speaking section of IELTS

Five alternatives to please

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***********************************************************************************************************

Advanced Sentence Development for IELTS Writing Task 1 and Task 2

Advanced Sentence Development for IELTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *************************************************************************************************************

The 3 different parts of the IELTS speaking section

IELTS Speaking Sections

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***************************************************************************************************************

Agree

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************************

IELTS Writing--Task 1 Outline                         

Reqired: 4 paragraphs (150 words at least)

1. Introduction (rewrite the question statement)

2. Overview (summary of the important features)

3. Details (specific information 1)

4. Details (specific information 2)    

 

*******************************************************************************************************************

Ways to show "advantages"-- IELTS Writing Task 2

Advantages

 

*****************************************************************************************************

IELTS Writing Band Score 5 to 8--Cohesion & Coherence

Writing Cohesion & Coherence

 

 

 

*******************************************************************************************************************

Happy 2019

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************************************************

Many, Every, and Less

Many Every Less

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************************************************

Synonyms for "not like" (IELTS writing and speaking)

Dislike: not to like something

--I dislike having to get up so early in the morning.

Hate: to dislike something very much

--It's the kind of movie you either love or hate.

Detest: hate, strongly dislike

--I detest any form of cruelty towards women. 

Abhor: hate, detest

--As the president, he abhors discrimination of any kind.

*********************************************************************************************************************

Classic vs. Classical (For IELTS and PTE candidates) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************************************************

 

A number of vs. The number of (For IELTS and PTE candidates)

 

 

 

 

 

 

 

 

 *********************************************************************************************************************

Highly Useful for IELTS Speaking and Writing Task 2  

Synonyms for Polite

Respectful: feeling or showing respect

-- Somehow it doesn't seem respectful.

Gentlemanly: polite  

--He is such a gentlemanly boy.  

Well-mannered: polite, having good manners

-- Cyrus is a clean-cut, well-mannered 20-year-old boy.

Civil: polite in a formal way

-- I expect a civil answer when I ask you a question.

Courteous: polite, civil  

-- The staff are always courteous and helpful.

 ***********************************************************************************************************************

Percent & Percentage (IELTS Writing Task 1)  
--By 1982, the numbers had fallen to five percent .
--In 2009, the number rose to approximately 62 percent.
--On the other hand, socializing with friends rose sharply to 30 percent in comparison with 1982.
--The graph shows the increase in the percentage of people who used public transportation between 1964 and 1984.
--The graph shows the percentage of people with a criminal record according to their age and the percentage of people in prison according to their gender.
--It is surprising that the percentage of people watching television remained almost the same.
 

***********************************************************************************************************************

نمونه ای از یک درس کامل گرامر پیشرفته در جمله نویسی—مخصوص داوطلبان آیلتس و پی-تی-ای.↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***********************************************************************************************************************

♦بروزرسانی: پیش تست، میان ترم و تست پایانی کتاب لغت 504 به دوره جامع آزمون های PTE--IELTS  اضافه شدند. {28 آذر97}

♦بروزرسانی: بخش گرامر در نوشتار به دوره جمله نویسی پیشرفته آزمون های PTE--IELTS  اضافه شد. {15 آبان 97}

 ***********************************************************************************************************************

نمونه ای از یک درس کامل دوره جمله نویسی پیشرفته—مخصوص داوطلبان آیلتس و پی-تی-ای.↓

 

 

 

 

 

 

 

 

  ***********************************************************************************************************************

♦بروزرسانی: دوره جمله نویسی پیشرفته آزمون PTE  راه اندازی شد. {28 مهر 97}

♦بروزرسانی: دوره جامع گرامر و واژگان آزمون PTE  راه اندازی شد. {20 مهر 97}

♦بروزرسانی: واژگان درس های 62 تا 72 بروزرسانی شدند. {10 مهر 97}

  ***********************************************************************************************************************

نمونه ای از یک درس کامل تلفظ واژگان—مخصوص داوطلبان آیلتس و پی-تی-ای.↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***********************************************************************************************************************

♦بروزرسانی: بخش گرامر و واژگان آزمون EPT نوبت شهریور 97 به صورت تست شبیه سازی شده به مجموعه تحلیل تست اضافه شده است. {7 مهر 97}

♦بروزرسانی: مهارت 61 بخش گرامر MSRT-EPT-MHLE  به روزرسانی شد. {شهریور 97}

♦بروزرسانی: بخش گرامر آزمون MSRT نوبت مرداد 97 به صورت تست شبیه سازی شده به مجموعه تحلیل تست اضافه شده است. {شهریور 97}

 

  ***********************************************************************************************************************

نمونه ای از یک درس کامل گرامر—دوره جامع گرامر و واژگان.↓


 

 

 

 

 

 

 

 

 ***********************************************************************************************************************

♦بروزرسانی: تلفظ (لهجه آمریکایی) درس به درس به دوره جامع واژگان آیلتس بعد از هر درس اضافه شده است .

♦بروزرسانی: تلفظ (لهجه آمریکایی) درس به درس به انتهای بخش واژگان دوره MSRT-EPT-MHLE-TOLIMO  اضافه شده است .

♦بروزرسانی: تست های درس به درس بخش گرامر MSRT-EPT-MHLE-TOLIMO  به روزرسانی شدند.

♦بروزرسانی: راهنمای تلفظ و نقش دستوری برای تمامی واژگان اضافه شده است.

♦بروزرسانی: مهارت های 1 تا 5 بخش گرامر MSRT-EPT-MHLE  به روزرسانی شدند.

  ***********************************************************************************************************************

چگونه در وبسایت ثبت نام کنیم؟ فیلم زیر را تماشا کنید.↓

 

 

جدیدترین دوره ها

 
 

عضو خبرنامه شوید

 
gaziantep escort gaziantep escort kayseri escort erotik film izle
video porno su come leccare bene la figa aufregender Amateur bester pornos 2021 brunette girl enjoys hot cum in porn videos free porn with horny teen