هادی حمیدی

هادی حمیدی

ترجمه و ویرایش مقاله های انگلیسی - ویرایش نیتیو همراه با ارائه گواهی

بررسی گرامر

بررسی هم آیی واژگان

بررسی نشانه گذاری متن

برگردان از فارسی به انگلیسی

دوره آموزشی رایتینک آیلتس تسک های 1 و 2 -- مقاله نویسی + نامه نویسی ... توجه: "درس های این بخش هنوز آپلود نشده است."

شنبه, 17 اسفند 1398 05:24

دوره اسپیکینگ آزمون آیلتس

دوره آموزشی اسپیکینگ آیلتس ... توجه: "درس های این بخش هنوز آپلود نشده است."

دوره جامع گرامر و واژگان آیلتس + پی تی ای، شامل 62 درس نکته گرامری ویدیویی، واژگان 504 و واژگان ضروری تافل.

IELTS + PTE

این دوره مخصوص تست های سطح تافل از جمله آزمون های زبان وزارت بهداشت، علوم، و دانشگاه آزاد است وبه آموزش گرامر و واژگان می پردازد. همچنین دارای تست های درس به درس گرامر و دوره ای واژگان میباشد. یک نمونه تحلیل تست واقعی مهارت گرامر برای آزمون های MSRT--MHLE--EPT نیز وجود دارد.

این دوره مخصوص اعضای هیات علمی دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی میباشد. دوره جمله نویسی پیشرفته در زبان انگلیسی به همراه اصول و قوانین نشانگذاری در رایتینگ آکادمیک، جملات کلیدی در نوشتار آکادمیک و گرامر در نوشتار از درس های این دوره می باشند.

پنج شنبه, 24 اسفند 1396 23:49

نمونه درس آیلتس و پی-تی-ای

توجه: ترتیب جدیدترین به روز رسانی ها از بالا به پایین می باشد.

*****************************************************************

Very 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************

How to form compound sentences?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************


IELTS Speaking: Narrow down and give examples.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

IELTS Speaking: How to prepare answers for clueless ideas?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

IELTS Writing: Sentence development with linking words

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

IELTS Speaking: answer-reason-support

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

How to write complex sentences?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

How to form compound sentences?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************

Writing: A Simple Sentence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************

Sentence Writing: Introducing the Sentence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************


Sink Drown

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************

Do not say "enjoy from"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************


Arduous

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************


Time Sequencers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************


open

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************


hyphen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************


boat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************


Important

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************

14 تیر 98

IELTS price

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************

9 تیر 98

Good at...Bad at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************

23 خرداد 98

Five Alternatives to No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************

6 خرداد 98

Word Fishy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************

18 اردیبهشت 98

Alternatives to then

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************

4 اردیبهشت 98

General Reading Band Score

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************

Academic Reading Band Score

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************

گرامر مربوط به واژه Enjoy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************

نمونه درس جمله نویسی پیشرفته آیلتس--جمله های ترکیبی (14 فروردین 98)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************************

نمونه درس جمله نویسی پیشرفته آیلتس--جمله های پیچیده (12 فروردین 98)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************************

نمونه درس گرامر پیشرفته در جمله نویسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************************

نمونه تلفظ واژگان کتاب 504 (8 فروردین 98)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************************

نمونه درس آموزش گرامر (5 فروردین 98)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

March 7, 2019

آموزش فعل های بی قاعده همراه با آهنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Interview vocabulary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Feb 27, 2019

Five alternatives to why

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Feb 27, 2019

Writing Task 1 Vocab 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Abstruse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Writing a Complex Sentence for Task 1 & 2 of IELTS (Feb 11, 2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Writing a Compound Sentence for Task 1 & 2 of IELTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Writing a Simple Sentence for Task 1 & 2 of IELTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Feb 6, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

potential

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Words meaning 'effect'--IELTS Writing Task-2 (Feb 4, 2019)

Effect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************

Feb 4, 2019

IELTS Essay Correction 2019 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************

Ways to use ‘worth’ (IELTS Task 2)  

 to be + worth:

--This old car must be worth quite a lot of money.

--The boat is worth 80,000 dollars.

 to be + worth + ing:

--This apartment is definitely worth buying.

--The Golden Gate is worth visiting.

 to be + worth + it:

--It is worth it. (# it is not worth it.)

ترجمه: ارزشش رو داره# نداره

*****************************************************************************************************

IELTS & TOEFL Grammar

The report says that a number of students ….. here. The number of students who are here ….. twelve.  

A) are…..is

B) is…..are

C) is…..is

Answer: A, are...is

 

*****************************************************************************************************

IELTS Writing Task 1 (choose the correct option) 

It is estimated that 20 percent of the population ……… in the residential park.

A- Live

B- Lives

Answer: B, lives (population is an uncount noun) 

*****************************************************************************************************

Few vs. a few (video)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************

IELTS Essay Correction Service

IELTS essay Correction 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************

 IELTS Sentence Writing Course

IELTS SD 1 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************

100 Writing Mistakes

برای دریافت کتاب بالا به کانال تلگرام مراجعه کنید.

100 writing mistakes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************

 Do not use 'from' directly after enjoy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************

Learning idiom "a white lie"

A white lie: دروغ مصلحتی

Definition: a lie that you tell someone in order to protect them or avoid hurting their feelings.

Example: Why hadn't she told a white lie and claimed she had a license?

Test:

Jeen asked me how she looked after her nose job, so I told her a white lie and said ………………………………..

(A) she looked terrible

(B) she looked wonderful

(C) she didn’t change at all

Answer: B

 *****************************************************************************************************

What to say instead of "very....."?

Very 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *******************************************************************************************************

 

Five alternatives to "tired"-- Useful for the speaking section of IELTS

Five alternatives to tired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************************************

Five alternatives to "please"-- Useful for the speaking section of IELTS

Five alternatives to please

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***********************************************************************************************************

Advanced Sentence Development for IELTS Writing Task 1 and Task 2

Advanced Sentence Development for IELTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *************************************************************************************************************

The 3 different parts of the IELTS speaking section

IELTS Speaking Sections

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***************************************************************************************************************

Agree

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************************

IELTS Writing--Task 1 Outline                         

Reqired: 4 paragraphs (150 words at least)

1. Introduction (rewrite the question statement)

2. Overview (summary of the important features)

3. Details (specific information 1)

4. Details (specific information 2)    

 

*******************************************************************************************************************

Ways to show "advantages"-- IELTS Writing Task 2

Advantages

 

*****************************************************************************************************

IELTS Writing Band Score 5 to 8--Cohesion & Coherence

Writing Cohesion & Coherence

 

 

 

*******************************************************************************************************************

Happy 2019

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************************************************

Many, Every, and Less

Many Every Less

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************************************************

Synonyms for "not like" (IELTS writing and speaking)

Dislike: not to like something

--I dislike having to get up so early in the morning.

Hate: to dislike something very much

--It's the kind of movie you either love or hate.

Detest: hate, strongly dislike

--I detest any form of cruelty towards women. 

Abhor: hate, detest

--As the president, he abhors discrimination of any kind.

*********************************************************************************************************************

Classic vs. Classical (For IELTS and PTE candidates) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************************************************

 

A number of vs. The number of (For IELTS and PTE candidates)

 

 

 

 

 

 

 

 

 *********************************************************************************************************************

Highly Useful for IELTS Speaking and Writing Task 2  

Synonyms for Polite

Respectful: feeling or showing respect

-- Somehow it doesn't seem respectful.

Gentlemanly: polite  

--He is such a gentlemanly boy.  

Well-mannered: polite, having good manners

-- Cyrus is a clean-cut, well-mannered 20-year-old boy.

Civil: polite in a formal way

-- I expect a civil answer when I ask you a question.

Courteous: polite, civil  

-- The staff are always courteous and helpful.

 ***********************************************************************************************************************

Percent & Percentage (IELTS Writing Task 1)  
--By 1982, the numbers had fallen to five percent .
--In 2009, the number rose to approximately 62 percent.
--On the other hand, socializing with friends rose sharply to 30 percent in comparison with 1982.
--The graph shows the increase in the percentage of people who used public transportation between 1964 and 1984.
--The graph shows the percentage of people with a criminal record according to their age and the percentage of people in prison according to their gender.
--It is surprising that the percentage of people watching television remained almost the same.
 

***********************************************************************************************************************

نمونه ای از یک درس کامل گرامر پیشرفته در جمله نویسی—مخصوص داوطلبان آیلتس و پی-تی-ای.↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***********************************************************************************************************************

♦بروزرسانی: پیش تست، میان ترم و تست پایانی کتاب لغت 504 به دوره جامع آزمون های PTE--IELTS  اضافه شدند. {28 آذر97}

♦بروزرسانی: بخش گرامر در نوشتار به دوره جمله نویسی پیشرفته آزمون های PTE--IELTS  اضافه شد. {15 آبان 97}

 ***********************************************************************************************************************

نمونه ای از یک درس کامل دوره جمله نویسی پیشرفته—مخصوص داوطلبان آیلتس و پی-تی-ای.↓

 

 

 

 

 

 

 

 

  ***********************************************************************************************************************

♦بروزرسانی: دوره جمله نویسی پیشرفته آزمون PTE  راه اندازی شد. {28 مهر 97}

♦بروزرسانی: دوره جامع گرامر و واژگان آزمون PTE  راه اندازی شد. {20 مهر 97}

♦بروزرسانی: واژگان درس های 62 تا 72 بروزرسانی شدند. {10 مهر 97}

  ***********************************************************************************************************************

نمونه ای از یک درس کامل تلفظ واژگان—مخصوص داوطلبان آیلتس و پی-تی-ای.↓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***********************************************************************************************************************

♦بروزرسانی: بخش گرامر و واژگان آزمون EPT نوبت شهریور 97 به صورت تست شبیه سازی شده به مجموعه تحلیل تست اضافه شده است. {7 مهر 97}

♦بروزرسانی: مهارت 61 بخش گرامر MSRT-EPT-MHLE  به روزرسانی شد. {شهریور 97}

♦بروزرسانی: بخش گرامر آزمون MSRT نوبت مرداد 97 به صورت تست شبیه سازی شده به مجموعه تحلیل تست اضافه شده است. {شهریور 97}

 

  ***********************************************************************************************************************

نمونه ای از یک درس کامل گرامر—دوره جامع گرامر و واژگان.↓


 

 

 

 

 

 

 

 

 ***********************************************************************************************************************

♦بروزرسانی: تلفظ (لهجه آمریکایی) درس به درس به دوره جامع واژگان آیلتس بعد از هر درس اضافه شده است .

♦بروزرسانی: تلفظ (لهجه آمریکایی) درس به درس به انتهای بخش واژگان دوره MSRT-EPT-MHLE-TOLIMO  اضافه شده است .

♦بروزرسانی: تست های درس به درس بخش گرامر MSRT-EPT-MHLE-TOLIMO  به روزرسانی شدند.

♦بروزرسانی: راهنمای تلفظ و نقش دستوری برای تمامی واژگان اضافه شده است.

♦بروزرسانی: مهارت های 1 تا 5 بخش گرامر MSRT-EPT-MHLE  به روزرسانی شدند.

  ***********************************************************************************************************************

چگونه در وبسایت ثبت نام کنیم؟ فیلم زیر را تماشا کنید.↓

 

 

جدیدترین دوره ها

 
 

عضو خبرنامه شوید

 
gaziantep escort gaziantep escort kayseri escort erotik film izle