دکتر هادی حمیدی

Ph.D. in TEFL--- University of Science & Research, Tehran, Iran.

Hadi Hamidi
Ph.D. in TEFL, USR, Tehran, Iran.
Research Data Analyzer

http://scholar.google.com/citations?user=qC22zJUAAAAJ&hl=en

www.azad.academia.edu/HadiHamidi

دوره های اموزشی این استاد

نام سطح تاریخ انتشار
دوره جامع گرامر و واژگان 2018-06-01 10:57:00
دوره جمله نویسی پیشرفته 2018-06-01 10:57:00
دوره تست گرامر و واژگان + تحلیل تست 2018-06-01 10:57:00
دوره جامع گرامر و واژگان 2018-06-01 10:57:00
دوره جامع گرامر و واژگان 2018-06-01 10:57:00
دوره جمله نویسی پیشرفته 2018-06-01 10:57:00

جدیدترین دوره ها

جستجوی دوره مورد نظر

عضو خبرنامه شوید